Het waterschap en uw organisatie

Hier vindt u alles over het waterschap en samenwerken, werken bij, regelingen, producten en diensten, kennis en info voor professionals, agrariƫrs, bedrijven, organisaties en instellingen.

Watertoets

De watertoets is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen expliciet en op evenwichtige wijze laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen.

Geo informatie

Geografische gegevens zoals de begrenzing van het werkgebied van Hollandse Delta, bodem- en hoogtegegevens, de leggers en gegevens over grondwater.

Onderhoud sloten en singels

Waterschap Hollandse Delta onderhoudt sloten en singels op de Zuid-Hollandse eilanden. In bepaalde gevallen wordt het onderhoud gedaan door gemeenten of recreatieschappen.

Belasting

U betaalt mee aan ons werk in de vorm van belastingen. De inning van deze belasting wordt gedaan door SVHW, het gezamenlijk belastingkantoor van waterschap Hollandse Delta en 26 gemeenten.

Alles over waterschapsbelasting leest u hieronder.

Beleid en regelgeving

De algemeen verbindende voorschriften (regelgeving) van waterschap Hollandse Delta vindt u op overheid.nl via onderstaande link.

De officiele bekendmakingen van het waterschap staan in het Waterschapsblad, ook op Overheid.nl.

Vergunning of melding?

FotoSteiger_Huizen.jpg

Wilt u iets maken of doen in of bij water of een dijk, duin of kade? Dan heeft u mogelijk een watervergunning nodig. Soms is een melding voldoende.

Voor het eerst een vergunning aanvragen? Bel naar de afdeling Vergunningverlening, via: 0900 - 2005005.

Samenwerking in de afvalwaterketen

In het Bestuursakkoord Water is o.a. afgesproken om het beheer van de waterketen te verbeteren. Door taken en ambities beter op elkaar af te stemmen. Dit kunnen we bereiken door de samenwerking tussen gemeenten en het waterschap te versterken en goede afspraken te maken.